Thư viện hình
library-1
library-2
library-3
library-4
library-5
library-7
library-8
library-9
library-10
library-11
library-12
library-13
library-14
library-15
library-1
library-2
library-3
library-4
library-5
library-7
library-8
library-9
library-10
library-11
library-12
library-13
library-14
library-15
HỌC VIÊN THUYẾT TRÌNH CUỐI KHÓA
hoc-vien-thuyet-trinh-01

Ngô Lê Đình Quốc Chương

Giám đốc Thương mại Công ty
TNHH VT Minh Phong

hoc-vien-thuyet-trinh-02

NGUYỄN THỊ LIỄU

Xây dựng chiến lược marketing cho
thủy sinh LÝ VŨ

hoc-vien-thuyet-trinh-03

PHẠM TIẾN TRUNG

Xây dựng chiến lược marketing cho
TRUNGSTORE

hoc-vien-thuyet-trinh-04

PHAN THỊ THANH THỦY

Xây dựng chiến lược marketing cho
VIETVISION

hoc-vien-thuyet-trinh-01

Ngô Lê Đình Quốc Chương

Giám đốc Thương mại Công ty
TNHH VT Minh Phong

hoc-vien-thuyet-trinh-02

NGUYỄN THỊ LIỄU

Xây dựng chiến lược marketing cho
thủy sinh LÝ VŨ

hoc-vien-thuyet-trinh-03

PHẠM TIẾN TRUNG

Xây dựng chiến lược marketing cho
TRUNGSTORE

hoc-vien-thuyet-trinh-04

PHAN THỊ THANH THỦY

Xây dựng chiến lược marketing cho
VIETVISION