PHƯƠNG PHÁP HỌC 4A

Nhằm đáp ứng mục tiêu học viên có thể áp dụng kiến thức để thay đổi kết quả kinh doanh, WAM xây dựng phương pháp 4A (Acquire – Act – Apply – Achieve) đề cao tính ứng dụng và thực tiễn của các khóa học. Phương pháp 4A được xây dựng trên nền tảng tư duy hiện đại của Singapore.

Quy Trình 4A
1. ACQUIRE
WAM trang bị kiến thức bài bản và tư duy hiện đại chuyên nghiệp cho học viên bằng cách chia sẻ phương pháp kết hợp minh họa thông qua ví dụ thực tiễn. Trên 1000 case study thực tế là những câu chuyện kinh doanh được đúc kết từ các tập đoàn lớn đến các start-up trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
2. ACT
Học viên thực hành kiến thức đã học ngay tại lớp thông qua việc làm bài tập và tương tác với giảng viên trước khi áp dụng vào thực tế. Nội dung bài tập là những tình huống tiêu biểu trong quá trình vận hành doanh nghiệp hoặc là vấn đề của ngay chính học viên. Giảng viên theo sát quá trình làm bài tập để đánh giá mức độ hiểu sâu kiến thức của học viên. Trong buổi thảo luận Q&A, học viên được chia sẻ những vấn đề của mình, nêu ý kiến và cùng thảo luận với giảng viên.
3. APPLY
WAM cung cấp trên 1000 quy trình, biểu mẫu tiêu chuẩn mà học viên có thể áp dụng ngay vào những trường hợp cần giải quyết để gia tăng năng lực chuyên môn. Trong quá trình triển khai, học viên ghi lại những vấn đề phát sinh và kết quả đạt được.
4. ACHIEVE
Đây là giai đoạn quan trọng để giảng viên cùng học viên phân tích sâu và xử lý vấn đề doanh nghiệp. Giúp học viên chuyển đổi kiến thức được học thành năng lực thật sự. Từ đó học viên sẽ tự biết cách tiếp cận vấn đề, phân tích, và xây dựng những giải pháp hiệu quả và toàn diện.