Kiến tạo lợi thế cạnh tranh – Bài toán sống còn cho doanh nghiệp

Miễn phí tham gia.
Chúng tôi sẽ gửi giấy mời khi đã xác nhận lại

THÔNG TIN HỘI THẢO

Thời gian:

Địa điểm:

Kiến tạo lợi thế cạnh tranh – Bài toán sống còn cho doanh nghiệp

(*)Thông tin bắt buộc